Difaziadennoł - Assimil 1, "Collection Sans Peine"

 

Yezhoł all

 

a) Pelec'h emań an ti?

b) Aze emań an ti-post.

c) An degemer mat.

d) Degemer mat ha trugarez.

e) Amań, aze.

 

a) Amań emań ar mor.

b) Aze emań Ploulann.

c) E Ploulann emań an ti-post.

d) Ha pelec'h emań an ti-post?

 

a) La poste est lą.

b) Bienvenue.

c) Oł est Ploulann ?

d) Merci.

  

a) Pelec'h emań an ti-post?

b) Aze emań ar mor.

c) Degemer mat e Ploulann.

d) Ha pelec'h emań ar mor?

 

distro