Gouzout

 

Yezho¨ all

 

Amzer vrema˝

e ouzon

e ouzout

e oar

e ouzomp

e ouzoc'h

e ouzont

e ouzer

 

 

Amzer amdremenet

e ouien

e ouies

e ouie

e ouiemp

e ouiec'h

e ouient

e ouied

 

 

Doare divizout brema˝ Doare divizout tremenet

e oufen

e oufes

e oufe

e oufemp

e oufec'h

e oufent

e oufed

e ouijen

e ouijes

e ouije

e ouijemp

e ouijec'h

e ouijent

e ouijed

 

 

Amzer da zont

e ouezin

e ouezi

e ouezo

e ouezimp

e ouezoc'h

e ouezint

e ouezor

 

 

Amzer dremenet strizh

e ouezis

e ouejout

e ouezas

e ouejomp

e ouejoc'h

e ouejont

e ouejod

 

 

Doare gourc'hemenn

gouez

gouezomp

gouezit

 

distro