Kentel skouer - Brezhoneg buan hag aes - Katalaneg

 

Yezhoù all

 

Gerioù / Vocabulari

   

amañ

amzer

an, al, ar

an, al, ar... -mañ

an, al, ar... -se

(an) aotrou Kere

aze

brav

bremañ

brezhonek

demat!

den

evit

gallek

gant

glas

ha, hag

heol

ivez

levr

liv

mestr-skol

mor

nann

oabl

paotr

pe

petra

piv

ruz

skol

setu

'ta

ti

tomm

un, ul, ur

ya

aquí

temps

el, la, els, les

aquest, aquesta, aquests, aquestes

aquell, aquella, aquells, aquelles

(el) senyor Kere

allà

bo, bonic

ara

en llengua bretona

hola!, bon dia!

personna, home (marit)

per a

en llengua francesa

amb

blau

i

sol

també

llibre

color

mestre d'escola

mar

no

cel

noi

quin, quina

què, que

qui

vermell

escola

heus aquí

doncs, per tant

casa

calent

un, una

 

Diviz / Diàleg

   

Lan:

Anna:

Lan:

Anna:

Lan:

Anna:

Lan:

Yannig:

An aotrou Kere:

Yannig:

An aotrou Kere:

Yannig:

Anna:

An aotrou Kere:

Yannig:

An aotrou Kere:

Yannig:

An aotrou Kere:

Yannig:

Setu un den ha setu un ti. Piv eo an den?

An aotrou Kere eo an den. An den-se a zo mestr-skol.

Ha petra eo an ti?

Ur skol eo an ti.

Setu 'ta ur mestr-skol hag ur skol.

Ha bremañ setu ur paotr. Piv eo ar paotr?

Yannig eo.

Demat, aotrou!

Demat, Yannig!

Brav eo an amzer, aotrou.

Ya, Yannig, brav eo. Tomm eo an heol ha glas eo ar mor.

An oabl ivez a zo glas... Ya, brav eo an amzer.

Ul levr a zo gant Yannig.

Petra eo al levr-se, Yannig?

Ul levr brezhonek eo.

N'eo ket ul levr gallek?

Nann, n'eo ket. Ul levr brezhonek eo.

Hag evit piv eo al levr?

Evit Mona eo.

 

Goulennoù / Preguntes

 

Petra eo al levr-mañ? Ul levr brezhonek eo.

Petra a zo aze? Ul levr gallek a zo aze.

Piv eo ar paotr? Yannig eo ar paotr.

An aotrou Kere eo? Nann, n'eo ket: Yannig eo.

Piv a zo mestr-skol? An aotrou Kere a zo mestr-skol.

Piv eo ar mestr-skol? An aotrou Kere eo ar mestr-skol.

Pe liv eo ar mor? Glas eo ar mor.

Ruz eo ar mor? Nann, n'eo ket, n'eo ket ruz ar mor. Glas eo.

Petra 'zo glas? Ar mor a zo glas.

Petra 'zo gant ar paotr? Ul levr a zo gant ar paotr.

 

Yezhadur / Gramàtica

 

1. L'article

 

An aotrou Kere, ar mor, al levr: article definit.

Un den, ur skol, ul levr: article indefinit.

En bretó existeix un article definit an, al o ar i un article indefinit un, ul o ur. L'ús de les diverses formes de cada article no depèn ni del gènere ni del nombre, sinó de la inicial de la paraula segdent. Així tenim que an i un s'utilitzen davant de les paraules que comencen per n, d, t, h o per vocal, al i ul acompanyen les paraules que comencen per l, i ar i ur les paraules que comencen per la resta de consonants.

 

2. El verb "bezañ": a zo, eo

 

Ar mor a zo glas. El mar és blau.

Brav eo an amzer. Bo és el temps.

Tant la forma a zo com eo corresponen al present de la tercera persona del singular de l'infinitiu bezañ (en català ser i estar). Però existeix una oposició entre aquestes dues formes verbals. Observem que a zo apareix entre el nexe article + substantiu (ar mor) i l'adjectiu (glas). En canvi, eo apareix entre l'adjectiu (brav) i el nexe article + substantiu.

 

3. La negació

 

N'eo ket ruz ar mor, glas eo. No és vermell el mar, és blau.

Nann, n'eo ket. No, no ho és.

La negació es marca per mitjà de dos elements n' i ket, entre els quals s'insereix el verb. El primer element és n' quan va seguit d'una vocal, però ne si va seguit d'una consonant. La forma a zo no admet la forma negetiva. D'altra banda, n'eo ket no pot anar precedit d'un adjectiu: a l'oració afirmativa glas eo ar mor correspon, doncs, l'oració negativa n'eo ket glas ar mor.

 

4. L'adjectiu

 

Al levr brezhonek. El llibre bretó.

Al levr gallek. El llibre francès.

L'adjectiu es col-loca després del mot qualificat.

 

5. Els demostratius

 

Al levr-mañ. Aquest llibre.

Al levr-se. Aquell llibre.

El demostratius es construeix per mitjà de l'article definit, que precedeix el mot, i d'una partícula que el segueix. Aquesta partícula és –mañ per designar un objecte proper al locutor (en català aquest) i  –se per designar un objecte més allunyat (en català aquell). Compareu amañ i aze, en català aquí i allà.

 

6. Ul levr a zo gant ar paotr

 

Per indicar la possessió, el bretó utiliza el verb ser (a zo) acompanyat de la preposició gant.

Ul levr a zo gant ar paotr. El noi té un llibre.

 

Poelladennoù / Exercicis

 

1. Construïu oracions i feu a cadascuna la pregunta corresponent

   

ruz

glas

Yannig

an aotrou Kere

 

eo

 

 

 

 

ar mor

al levr

an den-mañ

ar paotr-se

an oabl

 

2. Construïu oracions i feu a cadascuna la pregunta corresponent

   

ar mor

al levr-mañ

ar paotr

an heol

an amzer

a zo

 

 

 

 

ruz

tomm

glas

brav

 

 

3. Transformeu la forma afirmativa en negativa

 

Tomm eo an amzer.

Ruz eo ar mor.

Brav eo an amzer.

Brav eo ar skol.

Glas eo an heol.

 

4. Construïu oracions

 

ar mor

an heol

al levr-mañ

an aotrou-se

ur skol

ul levr

un den

an den-mañ

a zo

 

 

 

 

 

 

 

brav

glas

ruz

tomm

mestr-skol

amañ

aze

 

 

distro - difaziadennoù