Kaout / Endevout

 

Amzer vremañ Amzer vremañ boaz
em eus em bez
ec'h eus ez pez
en deus en dez
he deus he dez
hon eus hor bez
hoc'h eus ho pez
o deus o dez

 

Amzer amdremenet Amzer amdremenet boaz
em boa em beze
ez poa ez peze
en doa en deze
he doa he deze
hor boa hor beze
ho poa ho peze
o doa o deze

 

Doare divizout bremañ Doare divizout tremenet
em befe em bije
ez pefe ez pife
en defe en dije
he defe he dije
hor befe hor bije
ho pefe ho pije
o defe o dije

 

Amzer da zont
em bo
ez po
en do
he do
hor bo
ho po
o do

 

Amzer dremenet strizh
em boe
ez poe
en doe
he doe
hor boe
ho poe
o doe

 

Doare gourc'hemenn
az pez
hor bezet
ho pet

 

Distro