Pluperfect

 

me (1S) radical + -et + e oan / em boa
te (2S) radical + -et + -e oas / ez poa
(3S masc.) radical + -et + -e oa / en doa
he (3S fém.) radical + -et + -e oa / he doa
ni (1P) radical + -et + -e oamp / hon boa
c'hwi (2P) radical + -et + -e oac'h / ho poa
int (3P) radical + -et + -e oant / o doa

 

Example: labourat

em boa labouret
ez poa labouret
en doa labouret
he doa labouret
hor boa labouret
ho poa labouret
o doa labouret

 

Back