Exercise 1

 

Emaon o chom e Pariz. Dw i’n byw ...................
Emaon o chom e Tregaron. Dw i’n byw ...................
Emaon o chom e Kembre. Dw i’n byw ...................
Emaon o chom e Brest. Dw i’n byw ...................
Emaon o chom e Danmark. Dw i’n byw ...................
Emaon o chom e Pontypridd. Dw i’n byw ...................
Emaon o chom e Bangor. Dw i’n byw ...................
Emaon o chom e Kerdiz. Dw i’n byw ...................

 

Eus Pariz on. Dw i’n dod ...................
Eus Tregaron on. Dw i’n dod ...................
Eus Kembre on. Dw i’n dod ...................
Eus Brest on. Dw i’n dod ...................
Eus Danmark on. Dw i’n dod ...................
Eus Pontypridd on. Dw i’n dod ...................
Eus Bangor on. Dw i’n dod ...................
Eus Kerdiz on. Dw i’n dod ...................

 

Respontoù

 
Dw i'n byw ym Mharis.
Dw i'n byw yn Nhregaron.
Dw i'n byw yng Nghymru.
Dw i'n byw ym Mrest.
Dw i'n byw yn Nenmarc.
Dw i'n byw ym Mhontypridd.
Dw i'n byw ym Mangor.
Dw i'n byw yng Nghaerdydd.
 
Dw i'n dod o Baris.
Dw i'n dod o Dregaron.
Dw i'n dod o Dregaron.
Dw i'n dod o Frest.
Dw i'n dod o Ddenmarc.
Dw i'n dod o Bontypridd.
Dw i'n dod o Fangor.
Dw i'n dod o Gaerdydd.

 

Back